طرز کار، محاسبات و طراحی یونیت هیدرولیک1

اجزای یونیت هیدرولیک بزرگ و کوچک

یونیت هیدرولیک یک سامانه است که با استفاده از سیال تحت فشار، قدرت را به قطعات مختلف منتقل می‌کند. اجزای مختلف آن بر اساس عملکرد سیستم هیدرولیک و انتظارات از عملگرهای موجود در سیستم مشخص م شوند و آنچه که جنبه عمومی دارد و باید هر یونیت هیدرولیک شامل آن ها باشد را در زیر توضیح می‌دهم:

  • تانک هیدرولیک: مخزنی که سیال هیدرولیک را نگهداری می‌کند و محل نصب برخی از قطعات دیگر است. مخزن باید طوری طراحی شود که جریان سیال در آن بهینه باشد و از تشکیل حباب و خوردگی جلوگیری شود.
  • الکتروموتور: منبع تامین انرژی الکتریکی که پمپ هیدرولیک را در حرکت قرار می‌دهد. الکتروموتور باید با توجه به نوع و قدرت پمپ، سرعت و گشتاور مورد نظر، و شرایط محیط انتخاب شود.
  • پمپ هیدرولیک: قطعه‌ای که با گرفتن انرژی از الکتروموتور، سیال را تحت فشار در مدار هیدرولیک جابجا می‌کند. پمپ هیدرولیک ممکن است از نوع دبی ثابت یا متغیر باشد. پمپ های دبی ثابت، جریان ثابت دارند و فشار سیال را با توجه به مقاومت مدار تنظیم می‌کنند. پمپ های دبی متغییر، جریان قابل تغییری دارند و فشار سیال را با توجه به نیاز سامانه تنظیم می‌کنند.
  • شیرآلات کنترلی: قطعاتی که با استفاده از فشار سیال، جهت، دبی و فشار سیال را در مدار هیدرولیک کنترل و تنظیم می‌کنند. شیرآلات کنترلی ممکن است از نوع اتصال/قطع، جهت، فشار یا دبی باشند. شیرآلات اتصال/قطع جریان سیال را در مدار قطع یا وصل می‌کنند. شیرآلات جهت جهت جریان سیال را در مدار تغییر می‌دهند. شیرآلات فشار: قطعاتی که فشار سیال را در حد مورد نظر حفظ یا تغییر می‌دهند. شیرآلات فشار ممکن است از نوع کاهنده، افزاینده، حفاظتی یا ترکیبی باشند. شیرآلات کاهنده فشار سیال را از یک سطح بالا به یک سطح پایین‌تر کاهش می‌دهند. شیرآلات افزاینده فشار سیال را از یک سطح پایین به یک سطح بالاتر افزایش می‌دهند. شیرآلات حفاظتی فشار سیال را در حد مجاز نگه می‌دارند و در صورت بروز فشار بالاتر از حد مجاز، جریان سیال را به یک مسیر دوم هدایت می‌کنند. شیرآلات ترکیبی دارای ویژگی‌های بالا هستند.  شیرآلات دبی: قطعاتی که دبی جریان سیال را در مدار هیدرولیک کنترل و تنظیم می‌کنند. شیرآلات دبی ممکن است از نوع ثابت یا متغیر باشند. شیرآلات ثابت دبی ثابتی را در مدار اعمال می‌کنند و فشار سیال را با توجه به مقاومت مدار تنظیم می‌کنند. شیرآلات متغیر دبی قابل تغییری را در مدار اعمال می‌کنند و فشار سیال را با توجه به نیاز سامانه تنظیم می‌کنند.
  • خنک‌کن و گرم‌کن: قطعاتی که دمای سیال هیدرولیک را در حد مطلوب نگه می‌دارند و از بروز خسارات ناشی از دمای بالا و پایین جلوگیری می‌کنند. خنک‌کن و گرم‌کن ممکن است از نوع هوایی، آبی الکتریکی یا ترموالکتریک باشند. خنک‌کن و گرم‌کن هوایی با استفاده از جریان هوا، حرارت را از سیال هیدرولیک به محیط منتقل می‌کنند. خنک‌کن و گرم‌کن آبی با استفاده از جریان آب، حرارت را از سیال هیدرولیک به آب منتقل می‌کنند. خنک‌کن و گرم‌کن الکتریکی با استفاده از برق، حرارت را از سیال هیدرولیک به المان برقی منتقل می‌کنند. خنک‌کن و گرم‌کن ترموالکتریک با استفاده از تفاوت دمای دو سطح فلز، حرارت را از سطح سرد به سطح گرم منتقل می‌کنند.
  • سنسورهای فشار و دما: قطعات حسگر که فشار و دمای سیال هیدرولیک را اندازه‌گیری و به سامانه کنترل اطلاع می‌دهند. سنسورهای فشار و دما باید با توجه به محدوده فشار و دمای کاربرد، نوع سیال، نوع اتصال، نوع خروجی و شرایط محیط انتخاب شوند2.
  • رطوبت‌گیر: قطعه‌ای که رطوبت موجود در هوای داخل تانک را جذب می‌کند و از خوردگی و خسارات ناشی از آب جلوگیری می‌کندرطوبت‌گیر ممکن است از نوع ساده یا فعال باشند. رطوبت‌گیر ساده از مواد جاذب رطوبت مانند سیلیکاژل یا کلسیم کلراید ساخته شده‌اند و باید به صورت دوره‌ای تعویض شوند. رطوبت‌گیر فعال از یک سامانه برقی استفاده می‌کنند که رطوبت را از هوا جدا و خارج می‌کنند.
اجزای یونیت هیدرولیک بزرگ و کوچک
نمایش:
بازگشت به بالا
موبایل
واتساپ